Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei – formulată de debitor

Domnule Preşedinte,

           Subscrisa/subsemnatul _________, cu sediul/domiciliul în _________, înmatriculată în registrul comerţului/registrul societăţilor agricole/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre, sub numărul _________, codul unic de înregistrare _________, contul bancar _________, prin reprezentant legal _________, în calitate de debitor, formulez prezenta

 Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei

a subscrisei/subsemnatului, prin care îmi manifest intenţia de intrare în procedura simplificată/reorganizare________ .

Motivele cererii sunt următoarele:

Motivele de fapt: _________

Temeiul de drept: Îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 26, art. 27, art. 28 şi art. 32 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

Probe: În dovedire, depun următoarele acte: _________

Anexez: înscrisuri, respectiv _________, chitanţă privind plata taxei judiciare de timbru în valoare de __________ lei, precum şi timbrul judiciar de ___________ lei.

 

Semnătura,

____________

Domnului Preşedinte al Tribunalului ______________